ศธภ.๑ ประชุมการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพัฒนาข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประชุมการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพัฒนาข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้บุคคลเรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์์ของสำนักงาน ก.พ. โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันที่คำนึงถึงความต้องการ จำเป็น ของแต่ละหน่วยงานและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี