ศธภ.๑๓ สำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีงบประมาณ๒๕๖๔ (๒ มี.ค.๖๔)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้