ศธภ.๑ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศในสถานศึกษา โดยให้การสนับสนุน จากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานศึกษาธิการจัหวัดอ่างทอง ณ โรงแรมคันทรี เลควิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี