ศธจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้มีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมดูแลความสะอาด รดน้ำต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน