ศธจ.แพร่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.15 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
เข้าร่วมพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จำนวน 628 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ได้รับประทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน จำนวน 4 รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับเหรียญลูกเสือยั่งยืนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของลูกเสือจังหวัดแพร่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่