ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัตการศึกษาเพื่อการผสิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม พร้อมด้วยนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัตการศึกษาเพื่อการผสิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาต 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการประชุมและวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่