ศธจ.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางรจนา กาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด แะกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล ดังนี้ รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564รางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา