ศธจ.แพร่ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ และ ผู้บริหารโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ครู บุคลากร รับการตรวจราชการ