ศธจ.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ศึกษาธิการจังหวัดยะลา พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในโอกาสศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่