(ศธจ.เลย) ประชุมพิจารณาตรวจคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย