(ศธจ.เลย) การประชุมเตรียมการการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยจัดงานจังหวัดเลย (อำเภอเมืองเลย) โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย