ศธจ.เลย การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี ๒๕๖๕

ฉบบท 66

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
จัดโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Intermational School Association
of Thailand : ISAT) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กในระดับโรงเรียน