(ศธจ.เลย)โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม ดังนี้
๑. เพื่อให้ ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และมีคุณธรรม
๒. เพื่อให้ ลูกเสือ เนตรนารี นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม