(ศธจ.เลย)การอบรมขยายผลผู้ประเมินการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากหน่วยงานสังกัด สพป.เลย เขต ๑ สพป.เลย เขต ๒ สพป.เลย เขต ๓ สพม.เลย หนองบัวลำภู กศน.จังหวัดเลย อาชีวศึกษา และจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย