(ศธจ.เลย)การประชุมพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางองค์กรและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย