(ศธจ.เพชรบูรณ์) โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5 โรงเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมบูรพา จ.เพชรบูรณ์

>>ในการนี้ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานว่า โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่จะได้นำความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาแนะนำเพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและนักศึกษาในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสมและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักศึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเป็นการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวแก่เพื่อนร่วมสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการฝึกอบรมในครั้งที่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

>>โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ได้จัดขึ้นจำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก 5 โรงเรียน จำนวน 50 คน ซึ่งมีกิจกรรมเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวน 8 วิชาหลัก กลุ่มสัมพันธ์และปฐมนิเทศ กิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับคามร่วมมือจาก ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตพิมล โรงเรียนวัชรชัย โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์ โรงเรียนกิตติพิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซพศรีเพชรบูรณ์ นายพีระวัตร จันทกูล นายคณนันท์ พฤทธสาโรช นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร พลฯ สุริยัน กันเกิน นายจิรศักดิ์ วารีศรี นายดำรง พรพิศ นายรติ ฤทธิ์บำรุง นายสมบูรณ์ จันทา นายชัยธวัช จันทร์ไม่หอม คณะวิทยากร