(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท “โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

>>ทั้งนี้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 แบ่งเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานคร จำนวน 91 รูป จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน 819 รูป

จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ดำเนินการจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอุปสมบทจำนวน 18 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ ตลอดจน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป