(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 คณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 คณะผู้บริหาร/ครู และนักเรียน โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา/โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ  ณ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

>>ในการนี้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 กล่าวรายงานว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ได้กำหนดจัด“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2” วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัติย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทย มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมและได้เรียนรู้ถึงวัตวิถีของท้องถิ่น ชุมชน และมีจิตสำนึกรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน