(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฐานสมรรถนะ”

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัด“โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฐานสมรรถนะ” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ปส.กช.เพชรบูรณ์ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จำนวน 53 แห่ง รวม 300 คน เข้าร่วมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เข้าใจเทคนิค วิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPA 5 Steps ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

>>นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีแนวทางการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

>>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา“หลักสูตรเสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฐานสมรรถนะ” หลักสูตร 1 วัน

>>โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค วิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

>>โดยมีเนื้อหา ดังนี้

– หลักสูตรเสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

– การจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

– สาธิตการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฐานสมรรถนะ

– ถอดบทเรียน/ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม/นำเสนอการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

>>กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 53 แห่ง รวม 300 คน