(ศธจ.เพชรบูรณ์) ศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้นที่ออกตรวจ “วันลอยกระทง”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.45 น. ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ หัวหน้าชุด พสน.ชุดที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ (พสน. ทั้ง 11 อำเภอ) ลงพื้นที่ออกปฏิบัติภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยวันนี้การศูนย์เสมารักษ์ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานประเพณี “วันลอยกระทง” เพื่อดูแลเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในคืนวันลอยกระทง รวมทั้งลดปัญหาการมั่วสุม การทะเลาะวิวาท และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ผลการออกตรวจไม่พบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมะสม เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี  ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์