(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำเสนอรายงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทราบต่อไป ณ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อ.หล่มสัก
>>ทั้งนี้ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง

– สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ

– สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ

– หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นประธานกรรมการดำเนินงานคนแรก

– ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการ

>>จังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ที่อยู่ในการติดตามดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.), ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนรวม 53  คน  ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 3 คน (+2)
  2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 30 คน
  3. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20 คน

>>ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัว
มีฐานะยากจน มีความความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ซึ่งด้วยทุนการศึกษาที่ได้รับนี้เป็นทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุนควรมีความประพฤติที่ดี
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ มีผลการเรียนดี สามารถศึกษาจนจบการศึกษาในระดับที่สูงสุดได้