(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการจัดงานรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค“การศึกษาวิถีใหม่ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการจัดงาน โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ

การจัดงานการศึกษาดังกล่าวเป็นการนำเสนอจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ การนำเสนอผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

พร้อมนี้ ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมบริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนำเสนอผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมโยงทักษะอาชีพที่หลากหลายโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก การศึกษาเอกชนกับผลการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนเซนต์นิโกลาส การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังรู (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) และการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย 5 G 4Step Mode โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้านวังรู โรงเรียนบ้านแก่งโตน การศึกษาปฐมวัย : ศักดิ์ศรีเท่ากัน การศึกษาเท่าเทียม ภายใต้การเรียนรู้ที่แตกต่าง โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนบ้านท่าสัก พื้นที่นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูงในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก