(ศธจ.เพชรบูรณ์) “รับรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 6)”

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. (รอบที่ 6)” (โดยจะบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 3 พ.ย. 2565 จำนวน 80 ราย ดังนี้ ภาษาจีน 1 ราย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 ราย,เคมี 1 ราย,พลศึกษา 20 ราย,นาฎศิลป์ 5 ราย,อุตสาหกรรมศิลป์ 4 ราย,คอมพิวเตอร์ 22 ราย,คหกรรม 6 ราย) โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการครู ช.พ.ค./ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ในการนี้ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดี “ครองตน ครองคน ครองงาน การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัดเก็บออม การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย รู้เท่าทันสื่อ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเด็กออกแบบการเรียนรู้นวัตกรรมทางการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รักษาภาพลักษณ์บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งคนที่มาเป็น “ครู” มิใช่เรื่องของความบังเอิญและไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามนโยบาย กศจ.เพชรบูรณ์ “Smart Teachers 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจน่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำสื่อเทคโนโลยีช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”