(ศธจ.เพชรบูรณ์) “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2564 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ.”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2564 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ.” (จำนวน 16 ราย) โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีพร้อมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

>>ทั้งนี้ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดีโดยใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงาน ซึ่งคนที่มาเป็น “ครู” มิใช่เรื่องของความบังเอิญ และไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจ มุ่งเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ“คุณลักษณะผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”

1_มค_65_รายงานตวครพฒนาทองถน_รอบ2-65_ครผชวย.jpg