(ศธจ.เพชรบูรณ์) รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.” (จำนวน 23 ราย 10 กลุ่มวิชาเอก) โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการครู ช.พ.ค./ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ในการนี้ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดี “ครองตน ครองคน ครองงาน การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัดเก็บออม การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย รู้เท่าทันสื่อ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเด็กออกแบบการเรียนรู้นวัตกรรมทางการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รักษาภาพลักษณ์บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งคนที่มาเป็น “ครู” มิใช่เรื่องของความบังเอิญและไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามนโยบาย กศจ.เพชรบูรณ์ “Smart Teachers 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจน่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำสื่อเทคโนโลยีช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

>>รายละเอียดผู้เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จำนวน 23 ราย 10 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 ราย

1.1 นายธัญเทพ สัจวาท

1.2 นางสาวสุวณิชย์ ศิริจันทร์

  1. กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 7 ราย

2.1 นายนภัสกร ถาวรณา

2.2 นายนนท์ธวัช หงส์พันธุ์

2.3 นางสาวปานชีวิต ไชยรักษ์

2.4 นายทวีศักดิ์ มามั่ง

2.5 นางสาวกัลยา จันทา

2.6 นางสาวชฎาพร วิวรชัย

2.7 นายพีระพัฒน์ แสงรุ่ง

  1. กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย

3.1 นางสาวสุทธิกานต์ น้อยวัน

3.2 นางสาวอมรรัตน์ กาสา

3.3 นางสาวธัญพิมล พันธ์เพ็ง

3.4 นายภาคย์ภูมิ ทองฉ่ำ

3.5 นางสาวปนัสยา คำพู

  1. กลุ่มิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 ราย

– นางสาวชุติกาญจน์ ผิวทอง

  1. กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย

– นางสาวบุษกร คนเสงี่ยม

  1. กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 3 ราย

6.1 นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร

6.2 นางสาวจิรพรรณ พลอยคำ

6.3 นางสาวสุมาพร หินทอง

  1. กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย

– นางสาวสุวนันท์ วันเพ็ง

  1. กลุ่มวิชาเอก สุขศึกษา จำนวน 1 ราย

– นายอรุณโรจน์ บัวคำโคตร

  1. กลุ่มวิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย

– นางสาววรตินันท์ ภาพันธ์

  1. กลุ่มวิชาเอก ชีววิทยา จำนวน 1 ราย

– นางสาวอธิชา จีแจ่ม