(ศธจ.เพชรบูรณ์) ระชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด)” โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบ ยืนยันและสังเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะและตัวชี้วัดลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามการดำเนินการคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ความดีหรือลักษณะประจำตามแบบอย่างของ“พ่อขุนผาเมือง” จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์