(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.49 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีผลงานการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวน 12 ราย ดังนี้

 1. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา
  ลำดับ/ชื่อผลงาน/เจ้าของผลงาน/สังกัด รางวัล
  1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ของโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.”
  : นายคณนันท์ พฤทธสาโรช
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชนะเลิศ
  2. CHANGE 4Q สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านตาดกลอย
  : นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รองชนะอันดับ 1
  3. DVS MODEL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน
  โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์
  : นายภานุธานกร เพชรทองธนกุล
  : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองชนะอันดับ 2
  4. RAWING MODEL สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
  : นางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะอันดับ 3
  5. BNYT สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
  : นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะอันดับ 3
  6. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ “TESSABAN 3” MODEL สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
  : นายสุรสีห์ จันทร์แสงศรี
  : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองชนะอันดับ 3
  2. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
  ลำดับ ชื่อผลงาน/เจ้าของผลงาน/สถานศึกษา/สังกัด รางวัล
  1. การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  : นายนพชาติ พานิชชอบ
  : โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ชนะเลิศ
  2. กิจกรรม 5 ร ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกพ่อขุนผาเมือง วีรกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย “ด้านความกล้าหาญ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  : นางสาวกชวรา โฆษิตานนท์
  : โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
  : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองชนะอันดับ 1
  3. เก่งเคมีด้วย น.ร.ว. Call center ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  : นางสาวเบญจวรรณ ศรีสงคราม
  : โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รองชนะอันดับ 2
  4. ฝาขวดน้ำพยัญชนะไทยหรรษา พัฒนาภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  : นางสาวศิรินภา บุญเคี่ยม
  : โรงเรียนบ้านตาดกลอย
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รองชนะอันดับ 3
  5. การส่งเสริมความสามารถการอ่านคล่องเขียนคล่อง
  โดยใช้กิจกรรมบันได 6 ขั้น
  : นางจารุพรรณ นิลวงศ์
  : โรงเรียนบ้านระวิง
  : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะอันดับ 3
  6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาการทางด้านภาษาไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  : นางสาวดวงมณี แก้วกรรณ์
  : โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์
  : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองชนะอันดับ 3

โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบฯ พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์