(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วม“พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกในความเป็นไทย โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบหนังสือ ให้แก่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ทั้งนี้ นายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 33 เล่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และคนในจังหวัดได้เรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกในความเป็นไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พิเศษ เพื่อให้เกิดอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย

หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 736 หน้า ภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติที่ผ่านการประมวล รวบรวม โดยละเอียด อาทิ ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย การดำรงอยู่ได้ของความเป็นไทย หลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ ราชวงศ์จักรี ยอดวีรกษัตริย์ ยอดวีรบุรุษ-วีรสตรีและบุคคลสำคัญ พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี ธงชาติไทย ปราชญ์ชาวบ้าน และบทกลอนประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นต้น