(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีปิดโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีปิดการชุมนุมยุวกาชาดฯและมอบเกียรติบัตร “โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565)” โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา/สมาชิกยุวกาชาด และคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ โดมโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

>>ในการนี้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ ในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาจากส่วนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และปลูกฝังจิตอาสาในหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดทำโครงการ มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมจาก 9 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 222 คน ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด 144 คน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 18 คน คณะกรรมการจัดงาน 60 คน  รูปแบบการจัดงาน ได้กำหนดจัดงานแบบค่ายพักแรม รวม 3 วัน 2 คืน จำแนกเป็นค่ายย่อย จำนวน 3 ค่าย ค่ายย่อยที่

1 ได้แก่ “วรพินิต” ประกอบด้วย

1.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

2.โรงเรียนเนินพิทยาคม

3.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ค่ายย่อยที่ ๒ “อังรีดูนังต์” ประกอบด้วย

1.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

2.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

3.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

ค่ายย่อยที่ ๓ “ภาสกรวงศ์”  ประกอบด้วย

1.โรงเรียนเพชรละครวิทยา

2.โรงเรียนหนองไผ่

3.โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

>>ซึ่งจัดงานระหว่างวันเสาร์ที่ 24 กันยายน ถึง วันจันทร์ที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมรอบกองไฟ

>>การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานหลายฝ่าย อาทิ   โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  โดย นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อนุเคราะห์ในด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร  อุปกรณ์ สาธารณูปโภค นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กร บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  สมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา และบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมฯ จำนวน 13 ราย

>>หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

โรงเรียนเนินพิทยาคม

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

โรงเรียนหนองไผ่

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

นายพัชริน  ภู่ชัย  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่  1

นายสมบูรณ์  จันทา  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่  2

นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่  3

>>มอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

2.โรงเรียนบ้านหัวโตก