(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งแสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ“ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.” (จำนวน 23 ราย 10 กลุ่มวิชาเอก) โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสัมภาษณ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>รายละเอียดผู้เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จำนวน 23 ราย 10 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 ราย

1.1 นายธัญเทพ สัจวาท

1.2 นางสาวสุวณิชย์ ศิริจันทร์

  1. กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 7 ราย

2.1 นายนภัสกร ถาวรณา

2.2 นายนนท์ธวัช หงส์พันธุ์

2.3 นางสาวปานชีวิต ไชยรักษ์

2.4 นายทวีศักดิ์ มามั่ง

2.5 นางสาวกัลยา จันทา

2.6 นางสาวชฎาพร วิวรชัย

2.7 นายพีระพัฒน์ แสงรุ่ง

  1. กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย

3.1 นางสาวสุทธิกานต์ น้อยวัน

3.2 นางสาวอมรรัตน์ กาสา

3.3 นางสาวธัญพิมล พันธ์เพ็ง

3.4 นายภาคย์ภูมิ ทองฉ่ำ

3.5 นางสาวปนัสยา คำพู

  1. กลุ่มิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 ราย

– นางสาวชุติกาญจน์ ผิวทอง

  1. กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย

– นางสาวบุษกร คนเสงี่ยม

  1. กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 3 ราย

6.1 นางสาวพวงเพชร นามวิจิตร

6.2 นางสาวจิรพรรณ พลอยคำ

6.3 นางสาวสุมาพร หินทอง

  1. กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย

– นางสาวสุวนันท์ วันเพ็ง

  1. กลุ่มวิชาเอก สุขศึกษา จำนวน 1 ราย

– นายอรุณโรจน์ บัวคำโคตร

  1. กลุ่มวิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย

– นางสาววรตินันท์ ภาพันธ์

  1. กลุ่มวิชาเอก ชีววิทยา จำนวน 1 ราย

– นางสาวอธิชา จีแจ่ม