(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา 1/2566”

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566” โดยมีดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ขอความเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา/แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์