(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ เข้าร่วม“ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขันตี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร1

>>จังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือน ประชาชนทุกคนควรมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 4 ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค อย่างพอเพียงและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนเพชรบูรณ์ โดยยึดแนวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง” ขึ้น

>>โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้บริบท ส่งเสริมให้มีความพอเพียง บนปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ โดยกำหนดเป็น 5 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย

1) ความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม เช่น กินครบทุกมื้อ

2) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ นอนอุ่น เช่น กันแดด กันฝน สาธารณภัย มั่นคง

3) ความมั่นคงด้านรายได้  มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ทุนดี เช่น มีทุนในชุมชน ไม่กู้นอกระบบ

4) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ ชีวีพร้อม เช่น ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

5) ความมั่นคงด้านสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ น้อมพัฒนา เช่น รับผิดชอบต่อสังคมการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3 มีเรื่องเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้1.แนวทางกิจกรรม ตามโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามความมั่นคง 5 ด้าน

2.แผนปฏิบัติการ โครงการ โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามความ

4.แนวทางการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานเด่นตาม โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้