(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมเตรียมรับเสด็จองค์ประธาน O BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์