(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกกาชาดฯ เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นำร่อง 25 จังหวัด” (ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ต จ.สมุทรสงคราม

>>ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ ให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติตนให้มีความประพฤติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ สามารถให้คำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลของสถานศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเบาะแส จุดเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาต่อไป

โครงการนี้จะมีการทดลองใช้ในจังหวัดจำนวน 25 จังหวัด หลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยจะนำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำหลักสูตรแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเผยแพร่ให้กับสถานศึกษานำไปใช้ในโอกาสต่อไป