(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านการอ่านรู้เรื่อง (อ่านหนังสือแตก)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดร่วม ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านรู้เรื่อง (อ่านหนังสือแตก) ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปี 2566” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ท้องถิ่นจังหวัด/หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง กำหนดตัวชี้วัดร่วมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม พัฒนาทักษะด้านการอ่านรู้เรื่อง (อ่านหนังสือแตก) ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ Centre Model ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์