(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เอกชัย จันทา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และสังเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะและตัวชี้วัดลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ความดีหรือลักษณะประจำตามแบบอย่างของ“พ่อขุนผาเมือง” จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์