(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับมัธยมศึกษา (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด)” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และสังเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะและตัวชี้วัดลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ความดีหรือลักษณะประจำตามแบบอย่างของ“พ่อขุนผาเมือง” จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด ณ ห้องประชุม สำนักงาน.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์