(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมสรุปผลโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Dada Catalog )จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวไฉน ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วม“ประชุมสรุปผลโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Dada Catalog )จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอ สรุปผลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของจังหวัดและเลือกประเด็นการพัฒนาจังหวัด “การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” เพื่อจัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์