(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางรุ่งรัตนา บุญหลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 17 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

>>สำหรับการประชุมติดตามในวันนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 17 ได้ติดตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การลดอุบัติเหตุทางถนน การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงพื้นที่ติดตาม โครงการความร่วมมือตามแนวทาง BCG Model ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อำเภอหล่มเก่า

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจบูรณาการรอบที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมผู้ตรวจราชการเขต 17 การตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตาม โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ หลายงาน และในช่วงบ่ายจะเป็นการลงพื้นที่ ติดตามงาน อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในเรื่อง BCG พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงานวิจัยต่างๆมากมาย แต่ยังขาดคือการขยายผลในสิ่งเหล่านี้ แต่ก็ดีใจที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีโครงการ อว.ส่วนหน้าลงสู่ประชาชน กับมหาวิทยาลัยลงสู่ประชาชน ก็จะคอยทำหน้าที่ลงไปดูความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามการที่มีองค์ความรู้ลงสู่ประชาชนแล้ว สุดท้ายต้องมีการขาย จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มด้วย และนอกจากนี้ อยากให้มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ได้ประชาสัมพันธ์งานวิจัยต่างๆ องค์ความรู้ ให้ส่วนราชการในจังหวัดรู้ เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดกลุ่มของตนเอง เช่น เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ซึ่งโดยภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในทุกเรื่อง อย่างเรื่องโควิด-19 เพชรบูรณ์ก็มีการฉีดวัคซีนไปเกือบ 70% แล้ว เรื่องพิษสุนัขบ้าก็มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นก็มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในจังหวัดอีกด้วย