(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบูรณ์) ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

>>สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ตลอดจนโครงการสำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอยู่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับภารกิจสำคัญของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยที่ 3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคมในมติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสาร ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 7 / 2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำแผนงานโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงานการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่สอดคล้องกับประเด็นการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับประเทศ จำนวน 7 ประเด็นเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ประเด็น ตามที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป