(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2565”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2565” โดยมี นายกำพล วันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น

>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

-ขอความเห็นชอบผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

-ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ร่วมประเมินผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอเลื่อน (ตามหลักเกณฑ์ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

-การแต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน (ว 21/2560)

-ขอความเห็นชอบผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู

-ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

-ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาในคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

-การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

-การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ขอความเห็นชอบประกาศคัดเลือกบุคคลรับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

-ขอความเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

-ขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

-ขอความเห็นชอบเปลี่ยนโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

-กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

-กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีพิเศษ

-ขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก กรณีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 4/2564 และระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์