(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565″

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น
>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

-พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา

-รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปี พ.ศ. 2564

-การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

-ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565

-แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

-ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ และการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน  SDGs ในระดับพื้นที่

-การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ MOU กรอบความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

-การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2566

>>ก่อนวาระการประชุม

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก.อบจ.เชพรบูรณ์ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมลงนาม (MOU)

-นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา (จำนวน 13 ทุน) “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อน้อมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565” โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 910 คน จากกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับมอบทุนเพื่อนำทุนการศึกษาไปดำเนินการจัดพิธีมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์