(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 (ชุดใหม่)”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 (ชุดใหม่)” โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ดร.สัมฤทธิ์  ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

-รับทราบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

-รับทราบการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

-รับทราบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

-รับทราบการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

-รับทราบการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

-รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

-รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

-รับทราบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ และการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์และกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

-รับทราบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การให้ความเห็นชอบ MOU กรอบความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

-ขอความเห็นชอบคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

>>ราชชื่อคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ชุดใหม่) ดังนี้

1.ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ

  1. พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ บุญคำ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ อนุกรรมการ

3.นพ.สาโรจน์ โพธิ์เชิด อนุกรรมการ

4.นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ อนุกรรมการ

5.นายรพีพงศ์ วรวัฒนธนกุล อนุกรรมการ

6.นายนิวัฒน์ กองมนต์ อนุกรรมการ

7.นายประมูล พูลประเสริฐ อนุกรรมการ

8.ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา อนุกรรมการ

9.ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ

10.นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

11.นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ