(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565”

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565” โดยมี นายประวัติ ยงบุตร เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น
>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-รับทราบการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565”
>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ขอความเห็นชอบการเลิกขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ สพป.พช.1 จำนวน 2 แห่ง (โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และ โรงเรียนบ้านชอนไพร) และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์