(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น
>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

-รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-รับทราบ การบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

-การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

-ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (ประเมินด้านที่ 1, 2)

-ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ราย นางจีรวรรณ พรรณนา)

-การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 , 2) (ว 17/2552)

-ขอความเห็นชอบการแก้ไขข้อมูลแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ว 21/2560)

-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 1, 2)

-อนุมัติผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู

-ขออนุมัติผลการประเมินผลงาน และขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

-ขออนุมัติโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

-ขอความเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

-ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

-การขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้าย และขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูกรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ขอความเห็นชอบแก้ไขเลขที่ตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

-ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

-ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีพิเศษ

-ขออนุมัติใช้อัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

-ขอความเห็นชอบยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

-ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ก่อนวาระการประชุม

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธานคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ ดังนี้

  1. ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ออกหนังสือสำคัญตั้งหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามหนังสือสำคัญตั้งหมู่ยุวกาชาดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีผลงานการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 ราย ดังนี้
  3. 3. มอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ราย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ “พิธีมอบประกาศหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม”