(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

>>รายละเอียดการประชุมดังนี้

-รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์

-รับทราบการสร้างการรับรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ระดับพื้นที่

-รับทราบแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาฯ

-พิจารณาการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565-2566 จังหวัดเพชรบูรณ์