(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น
>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการ

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

-การดำเนินงานตามมติ กศจ. เพชรบูรณ์

-แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี 2564
>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

-ขออนุมัติชอบผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

-ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552)

-ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 25/2548)

-ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

-ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

-การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 , 2) (ว 17/2552)

-ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17/2552)

– ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และ ด้านที่ ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17/255๒)

-ขออนุมัติผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู

-ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ                              ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

-ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โอนไปรับราชการ ตำแหน่งครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ขอความเห็นชอบประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

– ขอความเห็นชอบยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชี

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์