(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“รายการผู้ว่าพบประชาชน 19 สิงหาคม 2565” เพื่อ“ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ FM 102.75 MHz

รับชมย้อนหลังได้ที่>>>

https://www.facebook.com/phetchabunradio.net/videos/781216729629942

>>รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับศิษย์ และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเตย์ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามิประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยการคัดเลือกครู ประเทศละ 1 คน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>>รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้มีการคัดเลือกทุก 2 ปี และมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ,ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร,ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดพังงา พร้อมจัดพิธีพระราชทานรางวัลคู่ขนานกับต่างประเทศด้วยระบบออนไลน์

>>สำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีสัญชาติไทย เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ อกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี นับจนถึงวันที่ออกประกาศนี้( 18 พฤษภาคม 2565) ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันที่ประกาศผล ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก คุณสมบัติพิเศษ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการปฏิบัติภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือเรียนรู้ด้วยความเหมาะสมทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง

>>วิธีการสรรหาและเสนอชื่อนั้น จะต้องให้องค์กรและบุคคล เป็นผู้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดังนี้ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสมาคม มูลนิธิ และองค์กร หรือลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า มีอายุไม่น้อยกว่า25 ปี หรือคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เสนอชื่อได้องค์กรละ 1 คน จำนวนครูที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับตามสัดส่วน จำนวน 2 ท่าน

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ตามแบบ บ.1-3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-3342 ซึ่งหลังจากมีผู้เสนอชื่อมา ทางคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงลึกและสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต่อไป