(ศธจ.เพชรบูรณ์) ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชุติพร เหล็กคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
>>นางชุติพร เหล็กคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง On-Line On-Hand On-Air และ On-Site มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น 12.74 คิดเป็นร้อยละ 18.68 มีนวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้ออำนวย โต๊ะเก้าอี้ในการเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีห้องนั่งเรียนเป็นสัดส่วน และต้องการความช่วยเหลือ ในการสนับสนุนจัดทำห้อง study room เพื่อเป็นสัดส่วน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจน ต้องการปรับปรุงพัฒนาลานสร้างสร้างสุข โดยต้องการการสนับสนุนปูนซีเมนต์ 720 ถุง จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
>>ภายหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 3 และไปยังอาคารโดมอเนกประสงค์ องคมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ชม การแสดงของนักเรียนจำนวน 1 ชุด ในชุดการแสดง “เทิดฟ้าคุ้มไท” และกล่าวให้โอวาทนักเรียน จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย กังหันน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงผลิตอิฐบล็อก ร้านเสริมสวยสตรี และร้านกาแฟ
>>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอน แบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 587 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะการดำรงชีวิต และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 763 คน มีบุคลากร รวม 79 คน มีนางชุติพร เหล็กคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์