(ศธจ.เพชรบูรณ์) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 พระราชทาน ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณกลางบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 9 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

>>>เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญที่ทรงตรัสว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป